Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Cầu thay thế

Giới thiệu chung

Đánh giá tình trạng của 14 cây cầu do Bộ phận Cấp nước và Điện của Hetch Hetchy đã xác định những sửa đổi và / hoặc thay thế cần thiết. Kế hoạch hiện tại bao gồm tài trợ cho việc xây dựng hai cây cầu: Cầu O'Shaughnessy Adit Access và Cầu Đập Hồ Eleanor.

  • Khởi công xây dựng: 2025 Tháng Hai
  • Kết thúc xây dựng: Ngày 2027 Tháng Tư
  • Chi phí: Tổng $ 44.29 triệu
  • Giai đoạn dự án: Lập kế hoạch