Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.

Hỗ trợ nhà thầu

Thông qua nhiều chương trình khác nhau, chúng tôi mong muốn thu hút, phát triển và duy trì một lực lượng lao động hiệu quả luôn cung cấp các dịch vụ nước, điện và nước thải chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi.