Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.
Mẹ với con ngồi cùng nhau

Sự chuẩn bị khẩn cấp

Trường hợp khẩn cấp và thảm họa là một thực tế ở California. Các nhóm của chúng tôi luôn nỗ lực để được cung cấp thông tin và chuẩn bị, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp những tài nguyên này để giúp bạn chuẩn bị.