Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Dành cho nhà giáo dục

Các nguồn tài nguyên miễn phí và các chuyến đi thực tế của chúng tôi sẽ giúp bạn dạy học sinh của mình về lịch sử nước của thành phố của chúng tôi, lưu vực địa phương của họ, cách sử dụng nước hợp lý, v.v.