Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Tiểu ban Điện lực CAC

  • 2 Tháng Ba, 2021
  • 5: 30 PM - 7: 00 PM
  • Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco
  • Qua hội nghị từ xa
  • San Francisco, CA

Các cuộc họp của tiểu ban được tổ chức vào thứ Ba đầu tiên của mỗi tháng theo lịch trình, 5:30 - 7:00 PM, 525 Golden Gate Avenue, Phòng Hội nghị Tuolumne Tầng 3, trừ khi có thông báo khác. Do COVID-19, các cuộc họp hầu như được tổ chức. Vui lòng tham khảo chương trình nghị sự để biết chi tiết về cách tham dự một cuộc họp.