Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Tiểu ban Điện lực CAC

  • 2 Tháng ba, 2021
  • 5: 30 PM - 7: 00 PM
  • Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco
  • Qua hội nghị từ xa
  • San Francisco, CA

Các cuộc họp của tiểu ban được tổ chức vào thứ Ba đầu tiên của mỗi tháng theo lịch trình, 5:30 - 7:00 PM, 525 Golden Gate Avenue, Phòng Hội nghị Tuolumne Tầng 3, trừ khi có thông báo khác. Do COVID-19, các cuộc họp hầu như được tổ chức. Vui lòng tham khảo chương trình nghị sự để biết chi tiết về cách tham dự một cuộc họp.