Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.

Cuộc họp của Tiểu ban Nước CAC

  • Tháng Một 26, 2021
  • 5: 30 PM - 7: 00 PM
  • Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco
  • Qua hội nghị từ xa
  • San Francisco, CA

Đây là cuộc họp thường kỳ theo lịch trình của Tiểu ban Nước của Ủy ban Tư vấn Công dân. Các cuộc họp được mở cho công chúng và tùy thuộc vào số đại biểu. 
Do COVID-19, các cuộc họp đang được tổ chức ảo. Vui lòng tham khảo chương trình để biết chi tiết về cách tham dự cuộc họp.