Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.

Sự Kiện

Thứ Ba Tháng mười 12, 2021

Tháng Mười 12
Cuộc họp Ủy ban SFPUC
Đây là cuộc họp thường kỳ theo lịch trình của Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco (SFPUC). Trong trường hợp khẩn cấp COVID-19, cuộc họp thường xuyên
  • 12 Tháng Mười
  • Thứ Ba Tháng mười 12, 2021
  • Qua hội nghị từ xa

Thứ Ba Tháng mười 26, 2021

Tháng Mười 26
Cuộc họp Ủy ban SFPUC
Đây là cuộc họp thường kỳ theo lịch trình của Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco (SFPUC). Trong trường hợp khẩn cấp COVID-19, cuộc họp thường xuyên
  • 26 Tháng Mười
  • Thứ Ba Tháng mười 26, 2021
  • Qua hội nghị từ xa