Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Tiền xử lý

Chúng tôi cố gắng bảo vệ cơ sở hạ tầng thoát nước của Thành phố, sức khỏe của cộng đồng và môi trường của chúng tôi bằng cách thực hiện các quy trình, hướng dẫn và thực hành tốt nhất cho khách hàng thương mại và công nghiệp để loại bỏ các chất ô nhiễm khỏi nước thải trước khi chúng được thải vào hệ thống cống của chúng tôi.