Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.

Tiền xử lý

Chúng tôi cố gắng bảo vệ cơ sở hạ tầng thoát nước của Thành phố, sức khỏe của cộng đồng và môi trường của chúng tôi bằng cách thực hiện các quy trình, hướng dẫn và thực hành tốt nhất cho khách hàng thương mại và công nghiệp để loại bỏ các chất ô nhiễm khỏi nước thải trước khi chúng được thải vào hệ thống cống của chúng tôi.