Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

CAC Power Subcomm Committee

  • Marso 2, 2021
  • 5: 30 PM - 7: 00 PM
  • Komisyon sa Mga Public Utilities ng San Francisco
  • Sa pamamagitan ng teleconferensya
  • San Francisco, CA

Ang mga pagpupulong ng subcommite ay gaganapin sa unang Martes ng bawat naka-iskedyul na buwan, 5:30 - 7:00 PM, 525 Golden Gate Avenue, 3rd Floor Tuolumne Conference Room, maliban kung napansin. Dahil sa COVID-19, halos gaganapin ang mga pagpupulong. Mangyaring sumangguni sa agendas para sa mga detalye sa kung paano dumalo sa isang pagpupulong.