Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Cuộc họp Tiểu ban Nước thải CAC

  • 12 Tháng một, 2021
  • 5: 30 PM - 7: 00 PM
  • Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco
  • Qua hội nghị từ xa
  • San Francisco, CA

Cuộc họp này đang được tổ chức bởi Hội nghị từ xa Căn cứ vào Lệnh điều hành N-29-20 của Thống đốc và Điều khoản bổ sung thứ mười sáu cho Tuyên bố của Mayoral Tuyên bố Sự tồn tại của Tình trạng Khẩn cấp Địa phương vào ngày 25 tháng 2020 năm XNUMX. Hội nghị từ xa ảo có thể được tham dự bằng cách đi tới https://bluejeans.com/396079995